Emission af uforbrændt gas/kulbrinter under start og stop af gasmotorer


publikation

Rapport, juni 2004
Jan de Wit og Steen Andersen, DGC

Resume og konklusion

Der er i projektet foretaget målinger på tre forskellige gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg.

Højeste gaskoncentration i røggassen er målt ved start af en åbenkammer gasmotor. Der måltes her kortvarigt ca. 3 % brændbar gas i røggassen. Anlægget er ikke forsynet med tvungen skylning af udstødssystem før eller under start. Der var ifølge måleudstyret ikke tegn på, at der ved målepunktet var "opmagasineret" høj uforbrændt koncentration inden start. Motoren, der måltes på, er af en type, der ved stationær almindelig drift har en lav emission af uforbrændt gas (UHC).

 
På de øvrige gasmotoranlæg (der var udstyret med skylning ved start), observeredes de største gaskoncentrationer i målepunktet i forbindelse med stop af gasmotor. Her måltes op til ca. 2,4 % brændbar gas i målepunktet. Disse motorer var to forskellige motorer/fabrikater forkammer gasmotorer.
 
På det ene af de to forkammer gasmotoranlæg sås en meget markant kon-centrationsreducerende effekt, når skylning iværksattes. En lige så tydelig effekt kunne ikke ses på det andet anlæg.
 
DGC anser, på baggrund af de foretagne målinger, tvungen skylning af udstødssystemet som en effektiv foranstaltning til nedbringelse af uønskede koncentrationer i røggassen. Skylning kan gennemføres før start eller efter stop, gerne med supplerende skylning under tomgang og indtil eksempelvis 30-50 % last.
 
For anlæg der er forsynet med katalysator, bør skylning foretages, når denne er kølet tilstrækkeligt ned.
 
DGC kunne ønske, at der for fuldstændighedens skyld blev gennemført sup-plerende målinger på et anlæg med et mere ugunstigt forløb af udstødssystem. Med ugunstigt forløb menes anlæg, hvor der grundet komponenter og afkastrørs placering/geometri evt. vil kunne opstå "lommer" med uforbrændt gas. Ligeledes kunne DGC ønske, at der blev foretaget måling på et anlæg, hvor flere måleudtag var til rådighed. Sådant kunne eventuelt udføres på anlægget med mere ugunstigt udstødssystem.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Metan
Motorer

Publikationsnummer
R0411

Publikationsår
2004

Download publikationen